ⓘ ಆಕರ್ಷಣೆ

                                     

ⓘ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಆಕರ್ಷಣೆ ಯು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣ. ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆ.

ದೃಶ್ಯಾಕರ್ಷಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆಕರ್ಷಣೆ.

ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅಥವಾ ಸುಂದರವೆಂದು ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಅಂತರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಮುದ್ದುತನ, ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೈಕಟ್ಟು.

ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ತೀರ್ಮಾನವು ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ, ಭಾಗಶಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಭಾಗಶಃ ಜೈವಿಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ.