ⓘ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್

                                     

ⓘ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್

ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.

ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ಪ್ರಾಣಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ುದನ್ನೂ ಮೀರಿ, ಸಮುದ್ರ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಕೃತಿ ವಾರ್ತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.