ⓘ ಪ್ರಸರಣ ( ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ)

                                     

ⓘ ಪ್ರಸರಣ (ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ)

ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸರಣವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ, ತರಂಗದ ಹಂತದ ವೇಗವು ಅದರ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಣೀಯ ಪ್ರಸರಣ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪದವನ್ನು ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣವು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗುರುತ್ವ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಅಲೆಗಳು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಸರಣದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತರಂಗ ಚಲನೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು), ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಕ್ಷ ಕೇಬಲ್ ನಂತಹ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಂಕೇತಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ವರ್ಣಪಲ್ಲಟ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣ

ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ವಕ್ರೀಭವನದ ಕೋನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಿಸ್ಮ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳ ವರ್ಣೀಯ ವಿರೂಪತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ವರ್ಣರಹಿತ ಮಸೂರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣೀಯ ವಿರೂಪತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರ ಅಬ್ಬೆ ಸಂಖ್ಯೆ V ನೀಡಿದ ಗಾಜಿನ ಪ್ರಸರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಬ್ಬೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗೋಚರ ವರ್ಣಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಂತವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ತರಂಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಡಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾತ್ರ; ಗುಂಪು-ವೇಗದ ಪ್ರಸರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಆಗುವ ಗುಂಪು ವೇಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ.

.

: