ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86

ಪರಬ್ರಹ್ಮ

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹಲವುವೇಳೆ "ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯ ಹೊಂದುವಿಕೆ"ಗೆ ವೇದಾಂತಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಪದ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ರೂಪಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಎಂದು ಆದಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ, ಶೈವ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಂಥಗಳು, ಸ್ವಯ ...

ಸದ್ದುಕಾಯರು

ಸದ್ದೂಕೀಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ದ್ವಿತೀಯ ದೇವಾಲಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಪಂಗಡ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬೈಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದೂಕಾಯರು ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸೆದ್ದೂಕಿಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೆಹೂದಿ ಪಂಗಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾದದ್ದು, ಯೆಹೂದ್ಯ ...

ಕರಣಹಸಿಗೆ

ಕರಣಹಸಿಗೆ: ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ತೋರುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ದೇಹಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಮಾನವದೇಹರಚನೆ, ಅದರಲ್ಲಡಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅ ...

ವ್ಯಾಸ (ಜ್ಯಾಮಿತಿ)

ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳು ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ನೇರ ರೇಖಾ ಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೃತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದನೆಯ ಚಾಪಕರ್ಣ ಎಂದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಗೋಳದ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಮಂಜಸವ ...

ಸುರುಳಿ

ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಟಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಟಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಂಬು ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕಾಗದದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಳೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುತ್ತಿನ ಗುರುತಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ...

ಕೀಲು

ಕೀಲು ಎಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಸೇರಿಕೆ. ಇವು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಮಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಂಡಿ, ಮೊಣಕೈ ಮತ್ತು ಭುಜದಂತಹ ಕೆಲವು ಕೀಲುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಜಾರುಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದ ...

ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತರ್ಕಾಧಾರಿತ ಬಗೆಯ ಅಮೂರ್ತ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಚಿಂತನೆ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ವಿಚಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಹಲವುವೇಳೆ ಆಲೋಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತರ್ಕಾಧಾರಿತ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೀಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ ...

ವಿದ್ವಾಂಸ

ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾನು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ. ಈ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ...

ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವಿಕೆ

ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಲಪು/ಒಯ್ಯಾರ/ಬಿನ್ನಾಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತ ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಸಂವಹನವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾವಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ತನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮಾಷೆ ...

ಆಶೀರ್ವಾದ

ಆಶೀರ್ವಾದ ವು ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಕ್ತಿ, ದೈವಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆಯ ತುಂಬುವಿಕೆ. ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯು ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿ ...

ಮತಾಂತರ

ಮತಾಂತರ ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು/ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ "ಮತಾಂತರ" ಶಬ್ದವು ಒಂದು ಪಂಥದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಥವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸು ...

ಕುದುರೆ (ಬಂದೂಕು)

ಕುದುರೆ ಯು ಬಂದೂಕು, ಗಾಳಿಗೋವಿ, ಅಡ್ಡಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ಈಟಿ ಕೋವಿಯ ಗುಂಡು ಸಿಡಿಸುವ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆ. ಕುದುರೆಯು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲದ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಸ್ವಿಚ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ. ಕುದುರೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾದ ಸ ...

ಸಿಮಿಲಿಗುಡ

ಸಿಮಿಲಿಗುಡ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಕಿರಂಡಲ್ ರೈಲುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದು ಭಾರತದ ಬ್ರಾಡ್‌ಗೇಜ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಟೇಷನ್.

ಖಜಾಂಚಿ

ಖಜಾಂಚಿ ಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಖಜಾಂಚಿಯ ಮಹತ್ವದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ದ್ರವ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇರಿವೆ. ಖಜಾಂಚಿಯು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಯಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಸುವ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗ ...

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಯಜ್ಞ. ಇದನ್ನು ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಮತ್ತು ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ವೈದಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೇರಳದ ನಂಬೂದಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗ ...

ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್

ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು: ಜಾರ್ಜ್ ಎಚ್. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬುಷ್ - ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೪೧ನೇ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಇವರು ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬುಷ್ ಅವರ ತಂದೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬುಷ್ - ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೪೩ನೇ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾ ...

ಪಿಚ್ಚು

ಪಿಚ್ಚು ಎಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು, ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೆಳುವಾದ ಲೋಳೆ. ಪಿಚ್ಚು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಣಗಿ ಹಕ್ಕಳೆಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಳೆ, ನಾಸಿಕಜನ್ಯ ಲೋಳೆ, ರಕ್ತಕೋಶಗಳು, ...

ಮುಂಗುರುಳು

ಮುಂಗುರುಳು ಕೂದಲಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋತುಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮುಂಗುರುಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಸಮ ಅಥವಾ ಚೆದರಿರಬಹುದು, ಕೂದಲಿನ ಜೆಲ್, ಮೂಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಣದಿಂದ ಮೇಲ ...

ತಟ್ಟು

ತಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯ ಕುದುರೆ. ಸಂದರ್ಭವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ, ತಟ್ಟು ಸ್ಕಂಧದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಅಥವಾ ನಿಖರ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಕುದುರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಮನೋಧರ್ಮದ ಸಣ್ಣ ಕುದುರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ತಟ್ಟುಗಳ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಗಳಿವೆ. ಇತರ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತಟ ...

ಗೂನು

ಗೂನು ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ, ವಿಪರೀತ ಪೀನವಾದ ಬಾಗಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎದೆಗೂಡು ಹಾಗೂ ತ್ರಿಕಾಸ್ಥಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಷೀಣಗೊಳಿಸುವ ಮೃದ್ವಸ್ಥಿ ತಟ್ಟೆ ರೋಗ; ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಸಹಜತೆಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೋಯರ್ಮನ್‌ನ ರೋಗ; ಕಶೇರು ಖಂಡದ ಸಂಕುಚಿತ ಮುರಿತವಿರುವ ಅಸ್ಥಿರಂಧ್ ...

ಕೋರೆದಾಡೆ

ಕೋರೆದಾಡೆ ಗಳು ಉದ್ದವಾದ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಚಾಚಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನರಹುಲಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ ...

ಮಚ್ಚೆ

ಮಚ್ಚೆ ಯು ನೆವಸ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೆಲನೋಸೈಟಿಕ್ ಗಂತಿ. ಬಹುಪಾಲು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶಿಶು ಮಚ್ಚೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಚ್ಚೆಯು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ...

ಶ್ರೀನಾಥ್‍ಜಿ

ಶ್ರೀನಾಥ್‍ಜಿ ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಶ್ರೀನಾಥ್‍ಜಿಯ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಾಲಯವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ನಗರದ ೪೮ ಕಿ.ಮಿ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಗುಲ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನಾಥದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್‍ಜಿ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಷ್ಟಿಮಾರ್ಗ ಅ ...

ಸಂಸ್ಕರಣ

ಸಂಸ್ಕರಣ ಪದವು ಏನಾದರು ತಪ್ಪು, ದೋಷಯುಕ್ತ, ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಪದವು ಮೂಲಭೂತ ಅಥವಾ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಸಂಸ್ಕರಣ ಪದವು ...

ಪ್ರತಿನಿಯೋಜನೆ

ಪ್ರತಿನಿಯೋಜನೆಯು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸೂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಎಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ,ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೇಯಲ್ ...

ಚಿಮಟ

ಚಿಮಟ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಿಲ್ಲಲು, ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಎಳೆಯಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಒಂದು ಕೈ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿಮಟಗಳು ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಮೀಟುಗೋಲುಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲೈಯರ್‌ಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಚಿಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಲದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ, ಅ ...

ಲಲಿತಾದೇವಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನ ತೀರ್ಥರಾಜ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ, ಭಾರತದ, ೫೧ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲೊಂದು, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಾತಾ ಸತಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಳಾದ ಬಳಿಕ, ಯೋಗಾಗ್ನಿ ದ್ವಾರ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಭಸ್ಮೀಭೂತ ಮಾಡಿದಳೊ, ಆಗ ...

ಇತ್ತಲೆಗ

ಇದರ ಮೂಲವಾಗಿ ಎರಡು ತಲೆಗಳಿವೆ: ನೀಳದಲೆ ಲಾಂಗ್ ಹೆಡ್. ಮೋಟಾಗಿರುವ ಮೋಟುದಲೆ ಷಾರ್ಟ್‍ಹೆಡ್. ಮೊದಲಿನದು ಹೆಗಲ್ಮೂಳೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲ ಕಾಕೊಕ್ಕಿ ಚಾಚುವಿಗೂ ಕೊರಕಾಯ್ಡ್‍ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎರಡನೆಯದು ಹೆಗಲ ಕೀಲೊಳಗಿನ ಕುಳಿಯಿಂದ ಗುಳಿಯ ಗ್ಲೀನಾಯ್ಡ್‍ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂಚಿಗೂ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಗಲಿನ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ...

ಕೋರೆಹಲ್ಲು

ಸಸ್ತನಿಗಳ ಬಾಯಿಯ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳು ಎಂದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಚೂಪಾಗಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು ಬಾಚಿಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ ...

ನಡುಕಟ್ಟು

ನಡುಕಟ್ಟು ಪದವು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಉಡುಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಸೇವೆ ನೀಡಲು ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬ ...

ವಿರಾಜ ಹೋಮ

ವಿರಾಜ ಹೋಮ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಭಿಕ್ಷು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹೋಮ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿರಾಜ ಹೋಮವು ಪೂರ್ಣ ಸಂನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್, ವೀರಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮಿಗ್-೨೧ ಬೈಸನ್ ವಿಮಾನದ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೯ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೬ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯು ಬಾಲಕೋಟ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ...

ಗರ್ಭೋದಕಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು

ಗರ್ಭೋದಕಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಸ್ತರಣ. ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರೋದಕಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಪ್ರತಿ ರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿ ...

ರಸಿಕ

ರಸಿಕ ನು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು, ಪಾಕಶೈಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಅಭಿರುಚಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವು ಈಗ ಢೋಂಗಿಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಲಾ ವ್ಯಾಪಾ ...

ದಾನ ಶಾಸನ

ದಾನ ಶಾಸನ ವನ್ನು ಅರಸನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದ ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ೧)ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ: ಇದು ವೀರನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ೨)ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ:ಇದು ದೇವಾಲಯ, ಮಠ, ಮ ...

ಮುಚ್ಚಳ

ಮುಚ್ಚಳ ವು ಒಂದು ಧಾರಕದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಡಬ್ಬಿಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಧಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆದ ಶಿರದ ಕೊಳಗಗಳು ಹಾಗೂ ಪೀಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮುಚ್ಚಳಗಳ ...

ಷಟ್ ಸ್ಥಲ

ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಜಲುಗಳು ಈ ಸ್ಥಲಗಳು! ಈ ಆರು ಸ್ಥಲಗಳು ಅನ್ನುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿದವನು/ಅರಿತವನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಷ.ಬ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ರೂಡಿ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲ, ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ, ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ, ಶರಣಸ್ಥಲ ...

ಕಿಯಾಮತ್

ಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಕಿಯಾಮತ್ ಎಂದರೆ ಮಹಾ ಲೆಕ ...

ಕರ್ಣವೇಧ

ಕರ್ಣವೇಧ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. ಅದು ಹಿಂದೂ ಪೋಷಕರ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆ ಸಮಾರಂಭ. ಇದನ್ನು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗ್ಲಾಸು

ಗ್ಲಾಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಒಂದು ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪಾತ್ರೆ. ಗ್ಲಾಸುಗಳು ಹಲವುವೇಳೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ...

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಹು ಪರದೆಗಳಿರುವ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರು, ಹತ್ತು, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪರದೆಗಳಿರುವ, ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಅವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದವುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಅಥ ...

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ

ಶಿವನ ಮಡದಿಯಾದ ಸತೀದೇವಿಯು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿರುವ ಮೀರ ಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಇವಳ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಸೌಂದರ್ಯದ ಕುರುಹಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳಾದ ಇವಳು, ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮಡದಿಯೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ...

ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್

ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಎಂಬುದು ಹೆರಾಯಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು.ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಮಲುಪದಾರ್ಥ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲ,ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತು. ಇದರ ದುರುಪಯೋಗವು ಅನೇಕ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೋರ ...

ನಸುನಗೆ

ನಸುನಗೆ ಯು ಬಾಯಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಒಂದು ಮುಖಭಾವ. ಕೆಲವು ನಸುನಗೆಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ, ಅದು ನಲಿವು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಂತೋಷ, ಅಥವಾ ...

ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜಾಸ್ಥಳ. ದೇವಾಲಯವು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹುತೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ, ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಇತರ ದೇವತೆಗ ...

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವು ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಪದವಾಗಿದೆ.

ಮಯಾಸುರ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಮಯ ಅಥವಾ ಮಯಾಸುರ ಅಸುರ, ದೈತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಜನಾಂಗಗಳ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅಧೋಲೋಕದ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದನು. ಮಯಾಸುರನು ತನ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಪ್ರಜಾಪತಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಗುಂಪು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ, ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಂರಕ್ಷಕ. ವೈದಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅವನನ್ನು ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ ...

ಸ್ಮೃತಿ

ಸ್ಮೃತಿ ಅಕ್ಷರಶಃ "ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು" ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಂಡಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾದ ಘಟಕ. ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರುತಿ ಯಲ್ಲದ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಗೆ ಆನ ...

ರಾಕ್ಷಸ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ನು ಮಾನವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಒಬ್ಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅತಿಮಾನುಷ ಚೇತನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣವು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ರಾಕ್ಷಸವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನರಭಕ್ಷಕರೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ ...